Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sinds 30/08/2013

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Behoudens andere voorwaarden, vermeld op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Bij niet betaling kunnen wij ons beroepen op het retentierecht. Alle goederen blijven  eigendom van JVW Motors tot de volledige betaling ervan.
2. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het domicilie van de verkoper bevoegd.
3. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de bedragen van de facturen een intrest van 10% op jaarbasis opbrengen. Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van acht dagen nadat hiertoe een aangetekende aanmaning werd verzonden, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van Art 1139 en Art 1150 van het B.W. aan JVW Motors een schadevergoeding te betalen, conventioneel en forfaitair onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag mits een minimum van € 125
4. Elke klacht betreffende de werken of leveringen aangestipt op onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen
na de datum van de rekening. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
5. De verzending der goederen, zelfs franco, zijn op risico van de bestemmeling.
6. De aanvaarding van wisselbrieven of orderbrieven brengt geen schuldvernieuwing mee en onze algemene verkoopsvoorwaarden blijven steeds toepasselijk.
7. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
8. De geleverde goederen zullen nooit teruggenomen of verwisseld worden.
9. Indien het voertuig niet afgehaald wordt binnen de drie dagen na het beëindigen der werken, zal een garagerecht van € 6,2 per dag geëist worden.
10. Wagens worden gereden onder verantwoordelijkheid van de klant.
11. De gegardeerde wagens zijn niet verzekerd tegen brand, diefstal of schade.
12. Een bestelbon voor een voertuig is bindend, eventuele voorschotten worden niet terugbetaald.
13. Al onze verkochte voertuigen genieten maximum 1 jaar wettelijke garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar aan derden. De wettelijke garantie gaat ervan uit dat een gebrek  dat opgemerkt wordt tijdens de eerste 6 maanden al bestond op het moment van de levering. Tenzij tegenbewijs, zal de verkoper het conform maken van het voertuig voor zijn rekening moeten nemen. Na de eerste 6 maanden stelt de wettelijke garantie dat het gebrek niet aanwezig was op het moment van de levering en aldus de koper de last draagt te bewijzen dat het gebrek aanwezig was op het moment van de levering. Alleen onder deze strikte voorwaarde zal de verkoper het gebrek verhelpen. De koper kan als hij dit wenst zijn garantie op het voertuig uitbreiden via een garantieverzekering. Deze uitbreiding via garantieverzekeringen loopt conform de algemene voorwaarden van de desbetreffende garantieverzekering. Eventuele geschillen tussen de eigenaar van het verzekerde voertuig en de garantieverzekering kunnen nooit verhaald worden op JVW Motors. De waarborg dekt nooit het onderhoud, regelen, aanpassen en andere afstellingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van het voertuig. De waarborg zal enkel zijn uitwerking houden in zoverre de koper het normaal onderhoud van het voertuig (olie verversen, smering, afstelling, enz) laat uitvoeren en daarvan het bewijs levert. De waarborg geldt niet wanneer het voertuig bij een ongeval schade en opgelopen heeft of wanneer herstellingen uitgevoerd of wijzigingen met gevolgschade aangebracht werden buiten onze eigen werkplaatsen of in door ons erkende werkplaatsen. De waarborg geldt ook niet bij nalatigheid vanwege de koper of bij gebrek aan onderhoud, abnormaal of verkeerd / circuit gebruik, het aanwenden van onaangepaste producten (chiptuning etc.) of producten van slechte kwaliteit. Uitgesloten van de waarborg is eveneens de schade die het voertuig kan oplopen te wijten aan vriesweer of andere slechte weersomstandigheden. Alle werken in uitvoering van de waarborg moeten, na tegensprekelijke vaststelling en op voorafgaande afspraak uitsluitend gebeuren in onze eigen werkplaatsen of in een door ons erkende werkplaats, waarbij de koper het voertuig moet brengen, of op zijn kosten moet laten brengen. Alle kosten gemaakt buiten onze werkplaatsen en zonder en aan ons gericht voorafgaand aangetekend schrijven, blijven steeds ten laste van de koper. Meer info omtrent garantie kan U vinden op www.zichtopuwautogarantie.be
14. Bij aanvaarding van onze facturen gaat men ook uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met onze algemene voorwaarden zoals beschreven. De klant verklaart bij aanvaarding van het factuur op de hoogte gebracht te zijn van de volledige versie die beschikbaar is op de website en kan steeds op vraag van de klant volledig opgevraagd en bezorgd worden door JVW Motors